Видео презентация

Start video

Нормативни документи и отчетиСтратегия за развитие на структурата


Годишен план и други планове


Правилници


Кодекси


Правила


Длъжностни характеристики


Изпълнение на бюджетаРезултати от логопедичната терапия