Видео презентация

Start video

История

Началото на логопедичната помощ в гр.Варна се поставя през 1954 г. когато е разкртит вторият за стараната (първият е в София, разкрит същата година) логопедичен кабинет с логопед Павел Александров, назначен към Училището за деца с нарушено зрение “Проф. Ив. Шишманов”.

Логопедичен център Варна

В периода 1966-1974 г. във Варна са разкрити още логопедични кабинети с логопеди Ангел Донков, Лилия Камилова, Йожка Крачунова, Лиляна Алексиева, Янка Златкова и Румяна Ангелова.

В началото 1974 г. по указание наМинистерството на народната просвета се основава Логопедично
училище – Варна, което обединява съществуващите тогава 7 логопедични кабинета. Първият директор е Ангел Аврамов (1930 –1999). Постепенно се разширява мрежата от логопедични кабинети в града като се разкриват такива и в кварталите на Варна.

През юбилейната 1984г. Логопедично училище вече разполага с 13 логопедични кабинета – 5 специализирани и 8 общи.

До 1994г. училището е общинско, а след тази година Логопедично училище – Варна става държавно.

От 1998 г част от логопедите от центъра са членове на Националното сдружение на логопедите в България

2000 година Логопедично училище е закрито и се разкрива Логопедичен център -Варна като държавно обслужващо звено в системата на народната просвета.

2008 г – от 1.07.2008 г Логопедичен център – Варна преминава от държавно на общинско финансиране.