Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИсторияЛогопедичен център Варна

1954г.

М.август - начало на логопедичната помощ в гр.Варна – разкриване на вторият за страната логопедичен кабинет с логопед Павел Александров, назначен към Училището за деца с нарушено зрение “Проф. Ив. Шишманов”.


1955г.

Логопед Павел Александров се разболява и мястото му заема логопед Гатьо Коларов(1918 – 2000), който е единственият логопед във Варна до 1966г.


1966 -1974г.

Разкрити са още логопедични кабинети с логопеди Ангел Донков, Лилия Камилова, Йожка Крачунова, Лиляна Алексиева, Янка Златкова и Румяна Ангелова.


18.01.1974г.

Със заповед Общинския съвет-Варна се основава Логопедично училище/ЛУ/ – Варна, което обединява съществуващите тогава 7 логопедични кабинета.

Първият директор е Ангел Аврамов (1930 –1999) – от 18.01.1974г. до 1979г.


1974г. - 1984г.

Разширяване мрежата от логопедични кабинети в града-13 логопедични кабинета /5 специализирани и 8 общи/.


1984г.

Към ДГ№20“Бриз“ се разкриват 4 логопедични кабинета и още 2 логопедични кабинета в Дом за деца лишени от родителски грижи „Другарче“, които се обслужват от логопеди на Логопедично училище-Варна

Логопедично училище-Варна отбелязва 10-та год. от основаването си.


1994г.

Логопедично училище – Варна става държавно обслужващо звено в системата на народната просвета(до 1994г.е общинско).


1998г.

Част от логопедите от ЛУ участват в учредяването на Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България.

Учредява се Училищно настоятелство „Проф.Г.Ангушев“ към Логопедично училище-Варна


1999г.

През м.януари ЛУ празнува 25г. от основаването си с Тържествен концерт, в който взимат участие деца и ученици с комуникативни нарушения, приети за логопедична терапия в ЛУ.

През м.май с Научно-практическа конференция се отбелязва 25год. От основаването на Логопедично училище-Варна и 45год. от началото на логопедичната помощ в гр.Варна. Участват с доклади 28 логопеди и представители на научните среди. Докладите се публикуват по-късно в сборник.


2000г.

На 01.09.2000г. със Заповед на Министъра на образованието и науката се закрива Логопедично училище се разкрива Логопедичен център/ЛЦ/ -Варна като държавно обслужващо звено в системата на народната просвета с предмет на дейност корекция и рехабилитация на езиково-говорни нарушения при деца от 3г. до 7г. и ученици от I до XII клас. Всички услуги са безплатни.


2004г.

През цялата уч.2003/2004 година ЛЦ-Варна отбелязва 30г. от основаването си и 50г. логопедична помощ в гр.Варна с множество събития:

 • Изложба във фоайето на Община Варна с рисунки на деца и ученици от ЛЦ-Варна;
 • Благотворителен Великденски концерт под патронажа на Кмета на Община Варна Кирил Йорданов за набиране на средства за закупуване на апаратура за работа със заекващи
 • Тържествен концерт в Пленарната зала на Община Варна с участието на деца и ученици от ЛЦ-Варна, ОДК, ДГ и ОУ. На Тържествения концерт са поканени бивши колеги-логопеди, на всеки е връчена Грамота за приноса му в развитието на логопедичната практика и отдадения благороден труд в помощ на децата от Варна с езиково-говорни нарушения.
 • Книгоиздаделство „Зограф“ с изключителната подкрепата на „Лагард“ ООД Варна и „Златни пясъци“ АД издава книгата „Половин век логопедична помощ в гр.Варна“ с автори Лиляна
 • Лазарова-Янева, директор на ЛЦ-Варна, и Ваня Георгиева, логопед в ЦПЛР-ЛЦ-Варна.

2006г.

ЛЦ-Варна получава дарение - сайт, който е дарен от г-н Пламен Русев – управител на design.bg (www.design.bg) със специални благодарности към Лили Лазарова за нейната всеотдайност и професионализъм в процеса на работата й с Моника и връщането й отново към активен живот.


2000г.-2008г.

Разкриват се нови логопедични кабинети във всички квартали на гр.Варна. До 2008г. към ЛЦ-Варна функционират вече 20 кабинета.


2008г.

От 01.08.2008г. Логопедичен център – Варна преминава от държавно на общинско финансиране.

 • Открити са 5 нови кабинета към Логопедичен център-Варна.
 • Логопедичен център-Варна стартира дългосрочен проект в три фази на проучване - „Скрининг на децата и учениците с диагноза „Дисфазия на развитието“- фаза 1.

учебна 2008-2009г.

ЛЦ-Варна празнува 35г. от създаването на ЛУ-Варна, чийто правоприемник е и 55г. от началото на логопедичната помощ във Варна:

 • Изложба с рисунки на деца и ученици от ЛЦ-Варна,
 • Кръгла маса по проблемите на развитието на детската реч и логопедичната помощ с участието на бивши колеги, логопеди, директори на ДГ и училища, представители на РИО-Варна и Община Варна, общественици.

2009г.

 • м.март - Участие на Логопедичен център – Варна, представян от неговия директор – г-жа Лиляна Лазарова – Янева в учебна визита във Франция, Ница в програмата ”Учебни визити”, по линия на програмата ”Учене през целия живот”, организирана от Европейската комисия по образование по проблемите на дислексията и обучителните затруднения.
 • м.октомври-едноседмично домакинство на Логопедичен център-Варна по програма „ Учебни визити“.Участват 10 специалисти от държави, членки на ЕС. Визитата е по проблемите в писмената реч, които водят до обучителни трудности с работен език – френски.
 • м.октомври – участие на логопед Елисавета програмата ”Учебни визити”, програма ”Учене през целия живот”, организирана от Европейската комисия по образование във Франция., гр.Бордо.
 • Към Логопедичен център-Варна започват да функционират два нови кабинета в ж.к Трошево, бл. 50 /логопед и психолог/.

2010г.

 • Участие на логопед Мирослав Димитров в учебна визита в Литва, програма ”Учене през целия живот“.
 • М.май – ЛЦ е домакин на наблюдателен стаж на логопеди от Франция по проекта на Европейската Комия Коменски-Грундвиг: Индивидуална мобилност.
 • Логопедичен център – Варна и Телевизия Варна започват работа по съвместен идеен проект с цел информираност и превенция на езиково-говорните проблеми на деца и ученици. Специалисти от Логопедичен център – Варна гостуват в предавания на Телевизия Варна и дискутират теми, засягащи проблемите на деца и ученици с комуникативни нарушения.

2011г.

 • На територията на Община Варна към Логопедичен център - Варна функционират 30 логопедични кабинета;
 • Провеждане на втори етап от проектна дейност на ЛЦ „Скрининг на децата и учениците с диагноза „Дисфазия на развитието“-2 етап;
 • Проведено тридневно обучение на всички логопеди на тема „АУТИЗЪМ“ с лектор проф.Морозов от Московския университет.

2012г.

 • Участие на Логопедичен център – Варна в проект „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици на деца и ученици със специални образователни потребности/дестинация-Варна-21век“, Дейност:4.
  Изработване и апробиране на дистанционен модел на логопедична терапия с ръководител Лиляна Лазарова-Янева, директор на ЛЦ-Варна.
 • Тържествен Съвет на логопедите по повод 58 години от началото на логопедичната помощ във Варна и 38 години от основаването на Логопедичен център–Варна с гости г-жа Лилия Христова, депутат в 41-вото Народно събрание и член на Комисията по образование към НС.
 • Участие на Елисавета Савова, логопед в Логопедичен център, в структуриран обучителен курс във Флоренция, Италия, на тема „Детската екосистема – етологичният метод в служба на детето“.
 • Апробиране на авторски диагностични протоколи за изследване на писмената реч при ученици и маркери за дислексични прояви в ПУВ“.

2013г.

 • Участие в проект „Включващо обучение“. Проектът се осъществява от МОНМ, Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.
 • Пилотно прилагане на апробираните авторски протоколи за диагностика на ученици.
 • Участие на логопеди в XIII издание на Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието през XXI век“.

2014г.

ЛЦ-Варна отбелязва 40г. от основаването на ЛУ/ЛЦ и 60г. от началото на логопедичната помощ с Кръгла маса във Варна в Конферентната зала на х-л „Димят“ в присъствието на много гости – представители на РИО-Варна, Община Варна, колеги, родители.

Разкриване на три нови логопедични кабинета към Логопедичен център-Варна.

 • в новооткритата детска градина „Бисерче“ в кв. „Чайка“;
 • в новата сграда на ЦДГ №8 „Христо Ботев”;
 • в реновираната сграда на ДГ „Теменужка“-филиал;
 • Логопедичен център - Варна и Училищно настоятелство „Проф.Г. Ангушев“ организират Кръгла маса на тема: „60 години логопедична помощ в България и 40 години от основаването на Логопедичен център – Варна - традиции, постижения, предизвикателства”.

2015г.

Логопедите от ЛЦ-Варна преминават обучение на тема: Алтернативни методи за корекция и рахабилитация на комуникатините нарушения -„Ритмология и барабанотерапия“.


2016г.

 • От 01.08.2018г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и учлищно образование Логопедичен център-Варна променя названието си в Център за подкрепа за личностно развитие-Логопедичен център-Варна.
 • Разкрива се консултативно-диагностичен кабинет ученици със затруднения в писмената реч.
 • Разкриват се три нови кабинета към ЦПЛР-ЛЦ-Варна/кв.Виница, ДГ“Калина-Малина“ и ДГ „Незабравка“/.
 • Въвежда се единна електронна информационна система на ЦПЛР-ЛЦ-Варна.

2017г.

 • Награда „Неофит Рилски“ за Лиляна Лазарова-Янева, директор.
 • Разкрива се консултативен кабинет за ранна превенция на риска от обучителни затруднения/ 0-3г/.
 • Надграждане на електронната система на Центъра.

2018г.

 • ЦПЛР-ЛЦ-Варна получава Наградата на Клуб "Отворено общество"-Варна в категория „Принос в образованието“.
 • Участие в Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР, като обучаваща организация. Приключили наблюдателните практики при четирима логопеди-ментори – 38 студенти - практиканти от ШУ и МУ-Варна.
 • Приключване фаза -3 на Скрининг на децата и учениците с диагноза „Дисфазия на развитието“. Резултатите са презентирани на Логопедичната конференция с международно участие, проведена през кк“Албена“.
 • Всички логопеди преминава обучения на теми: „Тестове за езиково развитие 3-7г. деца“ и „Програми за езиково развитие на 3-7г. деца“.

2019г.

 • ЦПЛР-ЛЦ-Варна отбелязва 45г. от основаването на ЛУ-Варна и 65г. от началото на логопедичната помощ във Варна с Тържествен концерт в Пленарната зала на Община Варна с участието на бивши възпитаници на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, деца от различни школи на ОДК-Варна, бивши колеги - логопеди, г-жа Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности, родители, деца и ученици от ЦПЛР-ЛЦ-Варна и др.
 • Надграждане на електронната сиситема на „Логопедични карти“.

2020г.

Открити два нови логопедични кабинета: ДГ“Иглика“(кв.Виница) и ДГ“Славейче

Надграждане на електронната система на Центъра – „Електронен дневни“ Поради пандемията от COVID-19 от м.април 2020г. до м.юни 2020г.

ЦПЛР-ЛЦ-Варна успешно организира и провежда своята дейност от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии.Директори на Логопедично училище-Варна/ЛЦ-Варна/ЦПЛР-ЛЦ-Варна:

 1. Ангел Аврамов(1930-1999) – от 18.01.1974г. до 1979г.
 2. Катя Дионисиева(р.1948г.) – от 1979г. до 1983г.
 3. Невяна Маринова(р.1948г.)- от 1983г. до 1998г.
 4. Лиляна Лазарова-Янева(р.1960г.) – от 1998г. и настоящ

2021г.

 • през уч.2020-2021г. в ЦПЛР-ЛЦ-Варна проведоха логопедични практики и държавни стажове на 60 студени по специалност "Логопедия" от МУ-Варна. 10 логопеди им бяха ментори.
 • ЦПЛР-ЛЦ-Варна продължи логопедичната терапия и в електронна среда по време на обявеното обучение от разстояние в електронна среда.
 • Колрктивът на ЦПЛР-ЛЦ-Варна беше удостоен с Награда Варна в категория Колектив на годината в областта на началното образование и обслужващите звена .Наградата е признание за всекидневния труд на всички логопеди в подкрепа на децата и учениците от Община Варна.